In Loving Memory Of
HELGA W. HATCH
Oct. 25, 1925 – Nov. 7, 2003
Happy Birthday!
Love, Skip, Tom, and Elizabeth